میز کیک


رزق ما آید به پای میهمان از خوان غیب… میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما…

تهیه و طراحی میز کیک در تالار قصر رز.