نور پردازی


می روم با عشق تا قلّه های عاشقی

میمانم در این روشنای زیبایی…

نور پردازی و جلوه های ویژه در تالار  قصر رز.