سفره عقد


عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست… !!!

عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد که چرا هرگز خیس نشده.

طراحی و تزئین با شکوهترین سفره عقد در تالار قصر رز.